Opłaty/Cennik

Ceny usług/czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej podlegają negocjacji.

Kancelaria Notarialna Anny Jędrzejewskiej we Wrocławiu zapewnia bezpłatne konsultacje prawne.

Notariusz, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, ma obowiązek pobrać i odprowadzić do właściwego Urzędu i/lub Sądu:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłaty sądowe
  • wypisy/odpisy

Kancelaria Notarialna Anny Jędrzejewskiej we Wrocławiu, po skontaktowaniu się przez Państwa i zleceniu przygotowania danej czynności notarialnej, przekaże informację o faktycznej wysokości opat za dokonanie wymienionych wyżej należności.


Proszę pamiętać o tym, że podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy Kancelarii w momencie dokonywania czynności. W przypadku dokonywania przelewu proszę posiadać przy sobie potwierdzenie dokonania przelewu wydane przez bank zgodnie z Prawem Bankowym.

Kancelaria od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria każdorazowo poinformuje Państwa o wysokości tego wynagrodzenia.

Proszę pamiętać o tym, że Kancelaria pobiera również wynagrodzenie od każdego wypisu aktu notarialnego oraz załącznika do aktu.

Dla Państwa wygody poniżej podany jest numer rachunku bankowego Kancelarii:

Bank Pekao SA
Rachunek nr:
27 1240 6670 1111 0010 2370 7693

Numer rachunku depozytowego:
79 1240 6670 1111 0011 0316 5762