Usługi/Czynności notarialne

W ramach działalności Notariusz wykonuje następujące czynności notarialne:

  • sporządza akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa zniesienia współwłasności, umowa spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, testament, pełnomocnictwo i inne określone w przepisach prawa o notariacie).
  • akt poświadczenia dziedziczenia (sprawy spadkowe, zapisy, zapis windykacyjny, testament).
  • sporządza poświadczenia (poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem);
  • doręcza oświadczenia.
  • spisuje protokoły (protokół Zgromadzenia Wspólników, protokół Zgromadzenia Akcjonariuszy, protokół zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej).
  • sporządza protesty weksli i czeków.
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
  • sporządza wypis, odpis i wyciąg dokumentów.
  • sporządza, na żądanie stron, projekt aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.